Linux 下利用 mdbtools 将 access 数据库导入到 MySQL 数据库

我的系统是:Ubuntu 12.10

access 数据库名为:old_database.mdb

MySQL 数据库名为:new_database

MySQL 用户名为:USER

MySQL 密码为:PASS

1、首先安装 mdbtools,mdbtools 包括:mdb-array mdb-header mdb-parsecsv mdb-schema mdb-tables mdb-export mdb-hexdump mdb-prop mdb-sql mdb-ver 等工具

2、导入表结构

3、查看 access 数据库中的表

3、导入表数据。多次执行此命令,每次导入一个表,假设当次导入的表名为 table_name